MARTA KOTARBA
PSYCHOTERAPIA

Zapraszam do Gabinetu Psychoterapii na warszawski Mokotów.

Zakres oferowanej przeze mnie pomocy obejmuje: konsultacje,
indywidualną i grupową psychoterapię analityczną, warsztaty rozwojowe oraz szkolenia.

– dr Marta Kotarba

Moje zawodowe credo

Wierzę, że ciało i psychika są nierozerwalną całością. 

Ciało jest naszym sprzymierzeńcem i przechowuje dla nas zarówno świadome, jak i nieświadome przeżycia.

Spostrzeżenia, które prowadzą do zmian, pojawiają się głównie dzięki naszej zdolności do doświadczania. W mojej pracy terapeutycznej korzystam więc z kreatywnych narzędzi, które zapraszają do przeżywania i odzyskiwania kontaktu ze swoim ciałem.

Zdolność do tworzenia obrazów ma potencjał do inicjowania konkretnej zmiany w naszym życiu. W trakcie psychoterapii używam więc takich technik jak: rysowanie, malowanie, ruch, praca z ciałem, praca z głosem, praca ze snami oraz wyobrażeniami, swobodne pisanie. 

W procesie psychoterapii łączę więc doświadczanie z przetwarzaniem werbalnym, co pomaga uzyskać wgląd i zmiany.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest dla mnie metodą uruchamiania możliwości samoleczenia się psychiki. Jest to proces, który polega na intencjonalnym stosowaniu określonych oddziaływań psychologicznych względem osoby, która poddaje się psychoterapii. Psychoterapeuta używa technik, które wspomagają zmianę psychiczną u osoby, poddającej się psychoterapii. Wspólnie z nią obserwuje i analizuje to, co zachodzi w jej życiu oraz to, co się dzieje w relacji terapeutycznej. Wszystko to służy temu, aby osoba, która poddaje się psychoterapii, mogła doświadczyć siebie w sposób odmienny od dotychczasowego, spotkać się ze sobą, dopuszczając do głosu skrywane uczucia i potrzeby, a także zmierzyć się ze swoimi ograniczeniami wewnętrznymi oraz nawykowymi reakacjami, które stanowią źródło psychicznego cierpienia. Psychoterapia ma na celu wyzwolenie sił psychicznych i ma pomóc w poszukiwaniu odwagi do bycia sobą w pełni.

Nie jest to proces łatwy i szybki, dlatego też psychoterapia wymaga czasu oraz odpowiednich – zgodnych z daną metodą terapeutyczną – warunków i regularności. Istnieje wiele szkół i metod uprawiania psychoterapii. Każda metoda charakteryzuje się zarówno odmiennym podejściem teoretycznym, za pomocą którego opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie psychiki człowieka, jak również praktycznym, co ma wpływ na stosowane w niej narzędzia i techniki terapeutyczne.

W jakim nurcie pracuję?

W pracy z osobami, które poszukują wsparcia w różnych momentach swojego życia punktem odniesienia jest dla mnie podejście psychoterapeutyczne zgodne z psychologią analityczną.

W tym ujęciu traktuje się psychikę jak żywy organizm i zakłada się, że jest ona samoregulującą się całością. Tym samym psychika przygotowuje w nieświadomości kompensujące oddziaływania, które czasem świadomość ma skłonność wykluczać i pomijać. Im więcej stłumionych tendencji, tym większa może być aktywność oddziaływań przeciwnych, które czasem wręcz bombardują świadomość.

W trakcie psychoterapii prowadzonej w nurcie analitycznym, psychoterapeuta – słuchając osoby poddającej się terapii – eksploruje relacje między jej wyobrażeniami a rzeczywistością. Psychoterapeuta kieruje uwagę na nieświadome fantazje, które symbolicznie odzwierciedlają to, co się dzieje w świecie wewnętrznym osoby poddającej się psychoterapii oraz dają początek każdej myśli i każdemu działaniu, zarówno twórczemu, jak i destrukcyjnemu. Psychoterapeuta oraz osoba, poddająca się psychoterapii próbują zatem zintegrować treści, które wyłaniają się z nieświadomości i doprowadzić je do bardziej zrównoważonej relacji ze świadomością.

Psychoterapia analityczna polega na doświadczaniu, zbliżaniu się i odkrywaniu znaczenia materiału nieświadomego, a przez to ułatwia dojrzewanie osobowości oraz poprawę zdrowia psychicznego. Relacja psychoterapeutyczna oraz bliski kontakt z przeżyciami osoby, która poddaje się psychoterapii stanowią też wsparcie i pomoc w trakcie kryzysów o różnym podłożu, które wiążą się z doznawaniem psychicznego cierpienia.